دریافت اطلاعات کاربر برای دفاتر

دریافت اطلاعات شماره و شماره پروانه از کاربر