سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای مأموریت محوله و تحقق اهداف تعیین شده در مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات، دهمین شرکت تأمین‌کننده خدمات در دفاتر را معرفی کرد. بر این اساس شرکت شبکه کاران سماء مجوز تأمین خدمات شهرداری‌ها و شرکت پست پیشگامان بادپا (پارسی پست) یکی از دو اپراتور خدمات پستی کشور را از سازمان مذکور دریافت نمود.
این شرکت در برنامه های خود تأمین خدمات شهرداری ها، خدمات بیمه ای و خدمات ارتباطی را پیش بینی کرده است.

مطالب مرتبط