با عنایت به مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ شورای عالی اداری و در راستای اجرایی نمودن ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی، شرکت شبکه کاران سماء درصدد عقد تفاهم نامه ای با شهرداری کرمانشاه  برای اخذ مجوز برون سپاری خدمات آن  شهرداری است، که متعاقباً لیستی از خدمات تایید شده جهت برون سپاری به دفاتر ابلاغ میگردد.

مطالب مرتبط