با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی مانند دستگاه‌های کارتخوان، تجاری نیست. این دیوان همچنین اثبات غیردرآمدی بودن چنین تراکنش‌هایی را بر عهده مأمور مالیاتی گذاشته است.به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شکایتی از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره مورخ ۲۶ خرداد ثبت شده و این مصوبه پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد.طبق بند ۴، این بخشنامه مشمول واریزی به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی، از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (POS) نمی‌شد و موارد اثبات غیر‌درآمدی بودن آن نیز بر عهده مؤدی بود.