در راستای اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴، نظر به برنامه ریزی های انجام شده جهت بررسی عملکرد شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ دفاتر پیشخوان خدمات دولت، و به منظور پیشبرد اهداف مصوبات مذکور، خواهشمند است دستور فرمائید، به نحو مقتضی به دفاتر پیشخوان دولت اطلاع رسانی گردد، دفاتر از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ میبایست با مراجعه به آدرس الکترونیکی https://geps.cra.ir نسبت به بررسی، تکمیل و رفع مغایرت اطلاعات مطابق دستورالعمل پیوستی اقدام نمایند و پس از اتمام مهلت مزبور ، عدم اعلام تغییرات توسط دفاتر به منزله تایید اطلاعات ماضی تلقی شده، و مناطق و انجمن های صنفی حداکثر تا بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ میتوانند نسبت به تکمیل فرآیند ثبت و تایید امتیازات مورد لزوم اقدام نمایند.

دستورالعمل ارزیابی و رتبه بندی