طی نامه های شماره ۱۴۰۱/۲۰۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ و شماره ۱۴۰۱/۲۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ و نامه شماره ۱۴۰۱/۲۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ برای ارایه خدمات جامعه اسلامی کارگران کشور از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطابق تسهیم درآمد و براساس شرایط مندرج در اساسنامه جامعه اسلامی کارگران کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها که مطابق ردیف ۱۱ ماده ۱۱ اساسنامه جامعه مذکور امکان دریافت حق عضویت سالانه اعضاء از وظایف مجمع جامعه تعیین شده، لذا با توجه به بند ۴-۲  از ماده ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان “اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی”، ارائه خدمت مذکور برابر تسهیم فوق الذکر در دفاتر پیشخوان دولت دارای رتبه یک شهری بلامانع می باشد.

مطالب مرتبط